بيشكك ، قرقيزستان ، اكو

12:07:26 - ۱۳۸۸ پنج شنبه ۱۴ خرداد