نمايشگاه بين المللي گردشگري كويت با مشاركت ايران گشايش يافت.

نمايشگاه بين المللي گردشگري كويت با حضور نمايندگاني از كشورهاي مختلف جهان و نمايندگاين از كشورمان فعاليت خود را در مركز نمايشگاههاي بين المللي اين كشور اغاز كرد0
در اين نمايشگاه، كه تا بيست و سوم فرودين ماه ادامه خواهد داشت، نمايندگان بيش از بيست و پنج كشور جهان به معرفي جذابيت هاي گردشگري كشورشان مي پردازند0
نمايندگان جمهوري اسلامي ايران نيز كه چهار غرفه از اين نمايشگاه را به خود اختصاص داده است، جاذبه هاي تاريخي، گردشگري و فرصت هاي سرمايه گذاري در كشورمان را به بازديدكنندگان مي پردازند.

14:21:30 - ۱۳۸۸ شنبه ۹ خرداد