گالری عکس مرکز نمایشگاهی کویت


نمای خارجی سالن شماره 2 مرکز نمایشگاه بین المللی کویت مشرف


نمای داخلی سالن شماره 2 مرکز نمایشگاه بین المللی کویت مشرف


نمای داخلی سالن شماره 4 مرکز نمایشگاه بین المللی کویت مشرف


نمای داخلی سالن شماره 4 مرکز نمایشگاه بین المللی کویت مشرف


نمای خارجی سالن شماره 5 مرکز نمایشگاه بین المللی کویت مشرف


نمای داخلی سالن شماره 5 مرکز نمایشگاه بین المللی کویت مشرف


نمای خارجی سالن شماره 6 مرکز نمایشگاه بین المللی کویت مشرف


نمای داخلی سالن شماره 6 مرکز نمایشگاه بین المللی کویت مشرف


نمای خارجی سالن شماره 7 مرکز نمایشگاه بین المللی کویت مشرف


نمای داخلی سالن شماره 7 مرکز نمایشگاه بین المللی کویت مشرف


نمای خارجی سالن شماره 8 مرکز نمایشگاه بین المللی کویت مشرف


نمای داخلی سالن شماره 8 مرکز نمایشگاه بین المللی کویت مشرف


نمای سالن کنفرانس شماره 8 مرکز نمایشگاه بین المللی کویت مشرف


نمای سالن کنفرانس شماره 8 مرکز نمایشگاه بین المللی کویت مشرف


نمای سالن VIP شماره 8 مرکز نمایشگاه بین المللی کویت مشرف


نمای سالن VIP شماره 8 مرکز نمایشگاه بین المللی کویت مشرف