برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی بازرگانی در کویت

 

برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی بازرگانی در کویت از تاریخ 23/12/2010- 02/01/2011 برابر با 2 دیماه 1389-12 دیماه 1389 با حضور کشور های گسترده و مختلف از جهان. 16:32:13 - ۱۳۸۸ شنبه ۱۲ دي